Portal - Budzów
polski Strona główna / BEZPIECZNA SZKOŁA - BEZPIECZNY UCZEŃ / Realizacja zadań konkursu / Zadanie 4
Poniedziałek - 25 czerwca 2018      "Swoją radość można znaleźć w radości innych; to właśnie jest tajemnica szczęścia". Georges Bernanos
 
Zadanie 4
4. Przeprowadzenie pogadanek we wszystkich klasach na temat: Prawna ochrona dóbr osobistych człowieka, w tym nietykalności cielesnej, a zwyczaje szkolne. Zalecane podjęcie tematu relacji „chłopcy-dziewczęta" - język, kultura osobista etc. „Czy uczniowie klną i dlaczego..."

Dnia 26 stycznia 2012r. w szkole zorganizowano spotkanie z pedagogiem Magdaleną Żmudką.

W czasie spotkania uczniowie zapoznani zostali z podstawowymi prawami związanymi z ochroną dóbr osobistych człowieka, w tym nietykalności cielesnej oraz dokumentami zawierającymi informujące na  ten temat. Pedagog podała liczne przykłady zachowań uczniów naruszających godność, dobra osobiste innych kolegów oraz omówił konsekwencje  jakie ponieśli w związku z niewłaściwym zachowaniem wobec nich. Pouczyła biorące w spotkaniu dzieci o konieczności przestrzegania zasad statutu szkoły. kontraktów zawartych w klasach oraz obowiązujących w placówce regulaminów. Omówiła zasady bezpiecznego korzystania z portali społecznościowych w sieci, komunikatorów.

 W czasie przeprowadzonych zajęć dzieci z wielkim zainteresowaniem oglądały przygotowaną przez panią Magdalenę Żmudkę prezentację. Rozpoznawali sytuacje i zachowania naruszające godność i dobra osobiste . Wcielali się w określone role, czyli praktycznie mogli przeżyć omawiane zjawiska. Przekazano im wiedzę na temat rodzajów przemocy. Dowiedzieli się, że istnieje przemoc: fizyczna, słowna, emocjonalna i cyberprzemoc. Uświadomiono im do czego ona prowadzi, jak można pomóc  ofiarom przemocy, jak zwalczać agresję oraz co to jest tolerancja. Każdy uczestnik spotkania rozwiązał krzyżówkę - Co to jest tolerancja? Wszyscy uczniowie podpisali DEKLARACJĘ SZACUNKU I TOLERANCJI. Wraz z wychowawcami opracowali KLASOWE ZASADY PRZECIWKO PRZEMOCY, które pomogą zwalczać przemoc i agresję w szkole.

Opracowała: Maria Andzińska

 

 

 

 

 

 

 


© Wszelkie prawa zastrzezone     INTERAKTYWNA POLSKA
Webmaster: PROMEDIA